تمامی حقوق توسعه و طراحی متعلق به شرکت نما نرم افزار آفتاب می باشد.